LEGISLATIA CU PRIVIRE LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

 1. LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ
 2. Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 3. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
 4. Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 5. Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 6. Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile;
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 8. Ordonanţă nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru realizarea interfeţelor cu alte moduri de transport;
 9. Ordonanţă nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare;
 10. Ordonanta nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
 11. Ordonanţă nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
 12. Ordonanta nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti;
 13. Ordin nr. 258/2012 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitan Bucureşti;

13.Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea

transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

 1. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
 2. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
 1. Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 240/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean;
 2. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
 3. Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitaţi mobile de transport rutier;
 4. Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritaţii Rutiere Romane;
 5. Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
 6. Regulament al Guvernului din 17/02/2010 de investigare a accidentelor şi a

incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate

şi pe reţeaua de transport cu metroul din România;

 1. Regulament-cadru al Ministrului transporturilor din 27/11/2007 pentru efectuarea transportului public local;
 2. Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse şi/sau servicii pentru transportul feroviar şi cu metroul;
 3. Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind activitatea de inspecţie tehnică în transportul feroviar şi cu metroul;
 4. Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar şi cu metroul;

26.Normă metodologică a Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor siLocuintei din 27/03/2002 privind clasificarea pe categorii a autobuzelor şi microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic national.

 1. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind

certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică -RNTR 1

 1. Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
 2. LEGISLAŢIE EUROPEANĂ
 3. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 4. Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;
 5. Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport
 6. Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
 7. Standardul EN 13816 pentru Transporturi – Logistică şi Servicii – Transporturi Publice de Pasageri – definirea, urmărirea şi măsurarea calităţii serviciilor

Anexa 2 – Program de Transport Maximali. Program an școlar – conform programului anului școlar stabilit de Ministerul